Loading...

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową specjalizującą się w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych obowiązków pracodawcy. Nasza oferta skierowana jest do klientów biznesowych i instytucjonalnych będących w rozumieniu prawa pracy Pracodawcą. Nasza kadra posiada wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie

Naszą działalność koncentrujemy na terenie województwa śląskiego.

NADZÓR BHP – KOMPLEKSOWA USŁUGA BHP

Usługa zapewniająca realizację wszystkich wynikających z prawa obowiązków pracodawcy związanych z BHP. Stanowi doskonałe wsparcie Przedsiębiorcy, Prezesa, lub Dyrektora firmy zatrudniającej pracowników w oparciu omowy o pracę, umowę zlecenie oraz inne umowy cywilno-prawne. Jest też korzystną alternatywą dla zatrudniania BHP-owca na etacie. Zakresem obejmuje wszystkie czynności i dokumenty BHP, a w szczególności:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • kontrole, audyty i analizy stanu BHP
 • oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP
 • udział w postępowaniach powypadkowych i przygotowani protokołów
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji, metod pracy, doboru środków ochrony na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe
 • wykonanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli np. PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP

Ocena Ryzyka Zawodowego

Podstawowy dokument związany z bezpieczeństwem pracy. Wymagany jest na każdym stanowisku pracy, a Pracodawca ma obowiązków go przygotować i zapoznać z nim pracowników.

Jest jeden z najczęściej i najdogłębniej kontrolowanych dokumentów przez Państwową Inspekcję Pracy, a jego brak stanowi poważne uchybienie względem obowiązków Pracodawcy i praw pracowników zapisanych w Kodeksie Pracy.

Postępowanie powypadkowe

Wypadek w pracy – umowa o pracę
Wypadek w pracy – umowa zlecenie i inne
Wypadek w drodze do lub z pracy
Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

Wypadek w pracy to z pewnością zdarzenie, którego nikt nie oczekuje i nie chciałby doświadczyć. Takie rzeczy jednak się zdarzają! Państwa pracownik, niezależnie od tego czy zatrudniony na umowie o pracę, umowie zleceniu czy tez innej może ulec wypadkowi podczas wykonywania swoich obowiązków lub podczas drogi do pracy i z pracy do domu. W każdym z tych przypadków ciąży na Państwu obowiązek przeprowadzenia postępowania powypadkowego, a w wielu z nich obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy, Prokuratury lub innych instytucji. Macie Państwo również obowiązek przygotowania w takiej sytuacji dokumentacji i skierowania jej do odpowiednich instytucji. Czas na przygotowanie dokumentacji jest prawnie ograniczony, a nie przygotowanie dokumentacji lub brak odpowiednich i terminowych zgłoszeń jest zagrożony sankcją do 30 000zł.

Inne dokumenty

Zakres czynności, dokumentów związanych z BHP jest bardzo szeroki. Powyżej omówiliśmy najczęstsze przypadki. Jeśli interesuje:

 • instrukcje BHP,
 • wykazy,
 • rejestry,
 • odpowiedzi na nakazy i wystąpienia PIP

lub inne usług to prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  Z pewnością  znajdziemy dla Państwa rozwiązanie.

Szkolenia Pierwsza Pomoc

Jako pracodawcy jesteście Państwo zobowiązani do szkolenia pracowników w zakresie BHP. Brak takich szkoleń stanowi poważne wykroczenie przeciw prawom pracownika i może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowi oraz karnymi. Co więcej sam brak szkolenia może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy!

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • kontrole, audyty i analizy stanu BHP
 • oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP
 • udział w postępowaniach powypadkowych i przygotowani protokołów
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji, metod pracy, doboru środków ochrony na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe
 • wykonanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli np. PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP

Szkolenia PPOŻ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana w obiektach bądź ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje  strefa zagrożenia wybuchem, lub:

Nasze szkolenia składają się z części teoretycznych i praktycznych. Każdy z uczestników ma okazję zapoznania się  praktycznym działaniem gaśnic podczas gaszenia kontrolowanego „mini pożaru”.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Szkolenia PPOŻ są jednymi z najczęściej zaniedbywanych i niedocenianych szkoleń. Sprawą oczywistą wydaje się, że podczas pożaru należy użyć gaśnicy lub innego środka gaśniczego. W praktyce jednak okazuje się, że pod wpływem stresu wywołanego ogniem, ludziom trudno odnaleźć się w sytuacji. Brak wiedzy z zakresu jak się zachować, jak użyć gaśnicy i czy na pewno tej, a do tego brak praktyki w użyciu gaśnic potęguje stres i utrudnia działania.

Zakres czynności, dokumentów związanych z BHP jest bardzo szeroki. Powyżej omówiliśmy najczęstsze przypadki. Jeśli interesuje:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3 /nie dotyczy budynków inwentarskich/,,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2.

Próbna ewakuacja

Wymagana jest prawem w wielu obiektach, w których przebywają ludzie. W powszechnej opinii jest to prosta czynność polegająca na ogłoszeniu alarmu i wyprowadzeniu ludzi z budynku. Niestety jest daleko idące uproszczenie, ponieważ celem ewakuacji jest sprawne, w możliwie najkrótszym czasie opuszczenie budynku lub obiektu przez ludzi w nim przebywających. Równie ważne jest też uzyskania pewności i ilości ewakuowanych, zabezpieczenie budynku oraz współpraca z służbami ratowniczymi. Osiągnięcie pożądanej sprawności i jakości ewakuacji wymaga przeprowadzenie niejednokrotnie kilku albo nawet kilkunastu prób. Dzięki naszej usłudze możecie Państwo osiągnąć pożądaną sprawność i jakość już przy pierwszej próbie.

Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego

Gaśnice zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Czyli mimo wytycznych producenta określających pierwszy przegląd po 2 latach, wyższość ma prawo polskie, które nakłada obowiązek przeglądów raz na 12 miesięcy. Hydranty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów hydranty powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z właściwymi Polskimi Normami, z odnośną dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Zgodnie z normą PN–EN 671-3 co 5 lat węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (1,2 MPa).

DORADZTWO

Obszerny akt prawny regulujący całokształt relacji Pracodawca – Pracownik. Ilość zapisów w nim zawartych, ich interpretacja a często nawet brak świadomości wielokrotnie utrudniają życie pracodawców. Co ważniejsze narażają na spory sądowe z pracownikami, koszty mandatów, odszkodowań itp.

Dzięki naszej usłudze i doradztwie unikniecie Państwo zagrożeń, o których mowa powyżej.

Skontaktuj się z nami

Godziny Pracy
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 18:00

501 60 80 50

kontakt@wssystem.pl

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 12